SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC

NĂM HỌC 2013-2014

______________

 

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Tháng 11/2013

– Bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:1/ Hệ thống bàn ghế học sinh

2/ Máy móc thiết bị dạy học (máy chiếu, loa đài)

3/ Đồ dùng dạy học (tổ thể dục, quốc phòng)

4/ Hóa chất, vật liệu cho thực hành thí  nghiệm (Sinh, hóa)

5/ Một số loại bảng biểu trong phòng hội đồng

6/ Tài liệu, sách tham khảo phục vụ dạy học.

– Kiểm kê, định giá, thanh lý, tiêu hủy các loại tài sản bị hư hỏng không sử dụng được:

1/ Bàn ghế bị hư hỏng

2/ Một số tấm tôn

3/ Máy vi tính

4/ Máy lọc nước

5/ Máy phát điện củ

6/ Một số thiết bị khác (căn cứ quá trình kiểm kê)

Tháng 12/2013

– Kiểm kê tài sản năm 2013: Phòng học, phòng thiết bị và các phòng ban liên quan;- Bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học;

– Lập kế hoạch chuẩn bị sữa lại kho đựng một số thiết bị dạy học thiết yếu (phòng công đoàn củ);

– Bổ sung hệ thống bàn ghế cho học sinh và phòng công đoàn

Tháng 01/2014

– Bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học;- Sữa lại hệ thống phòng kho để đựng các thiết bị dạy học;

– Tổng hợp thống kê các loại cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (2014)

Tháng 02/2014

– Bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

Tháng 03/2014

– Bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

Tháng 04/2014

– Bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học- Kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất cuối năm học

Tháng 05/2014

– Bổ sung, sửa chữa bàn ghế, phòng học chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2014 và thi tuyển sinh vào 10 năm 2014-2015.

Tháng 06,07,08/2014

– Bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, phòng học chuẩn bị cho năm học mới.

Ea Kar, ngày 01 tháng 11 năm 2013

P. Hiệu trưởng

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng