Trang chủ Tin Công đoàn Quyết định về việc công nhận ban thanh tra nhân dân

Quyết định về việc công nhận ban thanh tra nhân dân

5

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC ĐĂK LĂK

Công đoàn trường THPT Ngô Gia Tự

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Số : 02/QĐ-CĐ Ea kar, ngày 10  tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BAN THANH TRA NHÂN DÂN

– Căn cứ vào nghị định 241/HĐBT và điều 13 Nghị định 133/HĐBT;

– Căn cứ biên bản Hội nghị CBCC ngày 05/11/2010 và biên bản bầu TTND Trường THPT Ngô Gia Tự;

–  Xét biên bản hội nghị Ban Thanh tra ngày 05/11/2010.

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận Ban thanh tra Trường THPT Ngô Gia Tự, gồm các đồng chí có tên sau:

  1. Bà: Phạm Thị Dinh – Trưởng ban
  2. Bà: Phạm Thị Hiếu – Ủy viên
  3. Ông: Nguyễn Thanh Dũng – Ủy viên
  4. Ông: Trần Ngọc Dũng – Ủy viên
  5. Bà: Nguyễn Thị Hạnh – Ủy viên

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTND được thực hiện theo điều 27 chương III Pháp lệnh Thanh tra quy định.

Điều 3: Ban TTND gồm các đồng chí có tên trên và các ban chuyên đề Công đoàn trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

–          Ban TTND,

–          Hiệu trưởng,

–          BT Chi bộ,

–          Lưu VT.

TM BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng