Trang chủ 2015 Tháng Năm

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2015

Tổng hợp điểm thi đua HK2, cả năm, năm học 2014-2015

Tổng hợp điểm thi đua HK2, cả năm, năm học 2014-2015

QĐ 11/2015/QĐ-UBND, Ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

QĐ 11/2015/QĐ-UBND, Ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Danh sách xếp loại CB, GV, CNV của Ban thi đua năm học 2014-2015...

Danh sách xếp loại CB, GV, CNV của Ban thi đua năm học 2014-2015

Kết quả chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Sở năm học 2014-2015

Kết quả chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Sở năm học 2014-2015

Bảng tổng hợp thành tích giáo viên và học sinh năm học 2014-2015 (dự...

Bảng tổng hợp thành tích giáo viên và học sinh năm học 2014-2015 (dự kiến)

Mẫu báo cáo danh sách học sinh thi lại và rèn luyện hè năm...

Mẫu báo cáo danh sách học sinh thi lại và rèn luyện hè năm học 2014-2015

Hướng dẫn chạy SchoolAssist Pro (các ứng dụng Silverlight) trên Google Chrome

Hướng dẫn chạy SchoolAssist Pro (các ứng dụng Silverlight) trên Google Chrome

Thông báo về chương trình “Học kỳ quân đội” năm 2015

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường THPT Ngô Gia Tự                                              Độc lập - Tự do...