Trang chủ 2018

Lưu trữ hàng năm: 2018

Thông báo về kết quả kiểm tra tập trung – Bài kiểm tra học...

THÔNG BÁO Hiện đã có Kết quả kiểm tra tập trung - Bài kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019. Nhà trường đã gửi...

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 10 (Lý, Hóa,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1O9TX3wRf1vBEXyu0cza10bMHcMJo1Os2?usp=sharing  

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 11 (Lịch sử,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1cKj9N4ejP52rUSgmtqp3LfJMes9P6Rrx?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 12 (Lý, Hóa,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1lMFWCKpnfs1qXu3L8NJvVX_g0uOH_F29?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 10 (Sử, Địa,...

  Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1aS9rzhxgN2DxL-587lv0HlaEi5OXUQBt?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 1 khối 11 (Lý, Hóa,...

  Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1WliDG1IGxhXplPdzsZ7SnLMyOZOngnPP?usp=sharing