Trang chủ 2018 Tháng Sáu 6

Lưu trữ hàng ngày: 06/06/2018

Giới thiệu khen thưởng cá nhân nhiều lần hiến máu tình nguyện

Thầy cô nào đã hiến máu tình nguyện từ 10 lần trở lên trong giai đoạn 2008 - 2018 thì báo về cho thầy...