Trang chủ 2018 Tháng Tám 8

Lưu trữ hàng ngày: 08/08/2018

Tài liệu Định hướng giáo dục STEM trong trường Trung học

Link tài liệu:  https://drive.google.com/file/d/1iZJbwWMS4NUBonuNxtOgvsWqXpSPnGWM/view?usp=sharing Tổng quan về giáo dục STEM STEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và...