Trang chủ 2018 Tháng Chín 19

Lưu trữ hàng ngày: 19/09/2018

Danh sách thí sinh (kèm số báo danh, phòng thi) dự thi lập đội...

Lưu ý: Học sinh Kiểm tra thông tin đăng ký dự thi, nếu có sai sót, thông báo cho cô Phạm Thị Dinh để điều chỉnh.