Trang chủ 2020

Lưu trữ hàng năm: 2020

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1HkKaiT2C5QCsfKRau5_50ur3z8RnSAVR?usp=sharingXem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1QFum9kFkTfWknu4jloArexCso32wOf5z?usp=sharingXem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1j4HGxG8fDeyhdaZdgXmrUgJCKYdFpi2k?usp=sharing 

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/100L4Go6uprXPspuyL5clvyimQhIzoN6V?usp=sharingXem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1o8Mm7eqTYLgqi04bMobV3sEOtevUQz0B?usp=sharingXem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1r48Vb5LHsNdTDueNmAonbKDNCJg5UtCZ?usp=sharing 

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1zbplBIRBLbNrCyuEQEXee_PccwB6vfZd?usp=sharingXem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1VCprCxV_UFfBVLHSpI8A2x-pM9M1vENN?usp=sharingXem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1L36vRIcP9sPqkRpe2Lvvf2RtKef8B3WJ?usp=sharing 

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

 Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1MOYUEJBs1z4C7lqqYk6AYTxo-JhflJ_I?usp=sharingXem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1w6c7WQ9GnofNpdwpzCjIaAm0QFBdzJa4?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1BdFf-vTq49vYn5GXjSUifRxpfzX5h2Iy?usp=sharingXem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1M6xbNppu61C0FOwJpQIWX4t_BK1Ek7Zd?usp=sharingXem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1RP8UOIjQynwE4_kGnqLHz7SuyExo98M3?usp=sharing

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1_ZZ38ImomaMDBoqLDrMg4_TIkCaw1aoN?usp=sharingXem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1-I9Ot4X8-TD2tGbs6VqraiqRB3Ho00tu?usp=sharing 

Đề, đáp án GDCD 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/19v9O1T1A9QEC6kkfSmoUOO2OV7B0G-mg?usp=sharing

Đề, đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Các mã đề xem ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1fV_9IF3S4iTDGG6NxcPmL46VryhPFZXR?usp=sharingCác mã đề xem ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1n3UCe_hkzEuq-LuD97iJRvGRcLPLONit?usp=sharingCác mã đề xem ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1IP8LuFptbMBTU4OUINrdHUgfm7hlRNb9?usp=sharing