Trang chủ 2021 Tháng Mười Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2021

Phiếu đồng ý tham gia tiêm văcxin COVID-19

Lưu ý: Bố/mẹ hoặc người giám hộ học sinh ký đồng ý tham gia tiêm văcxin Covid-19 thì học sinh mới được tiêm. 

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1B464dTqGiEQmmpP3PVpz3EBsTkgZHOWz?usp=sharingXem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/10fCX2tykZg310hex0u4JtrpMzas4Ng7S?usp=sharingXem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1HERSJu2MJ4KM3B-HMwXUb8Dhku9fPGBz?usp=sharing

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/16AW0Prz8vHGd2FsslQMqeNz6M2HK-X7D?usp=sharingXem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/12jfHAQjUzj92KR7HK1cHMCw4OEqVt4_x?usp=sharingXem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1gCx9FlB01lIHgughzKUdxUktl2BexAPg?usp=sharing

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/13ennHvyegQDz9fuD0coT-JCsf93HgKw6?usp=sharingXem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1DP4AUnx0ySCJ7y9BJvXsKYhfT_gFMkBO?usp=sharingXem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1L1vRtUBZkZQHGJRr9yEyNU9HHsgbwD_7?usp=sharing  

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1jTL15N-qZlwSOqOcBgg3rbFk4lKZzfpb?usp=sharingLink xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1m-iz_DpSd4khfKQVx-GELLOCRGzcQMmD?usp=sharingLink xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1nF7tVdzzwaQyP8iNzLzYlhwY67X5RhZR?usp=sharingLink xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1uf3woEFWVWqj7rDzDkxwzaI5p_sYyDCm?usp=sharingLink xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1xNYsYIN2ImNFmMyssgZkoq6C9QLX1qLe?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Link xem các mã đề Địa 10: https://drive.google.com/drive/folders/1WBjkk8mpN7uXAje2MVOTtu2XevUZX6aE?usp=sharingLink xem các mã đề Địa 11: https://drive.google.com/drive/folders/1wA_iQvDqwR6_YN0kt_3YyZ2dYrg34PPe?usp=sharingLink xem các mã đề Địa 12: https://drive.google.com/drive/folders/1BiiPNf7nPKUmZT9BVv4nQ12bvdDrMSHq?usp=sharing

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Link tải về các mã đề Sử 10: https://drive.google.com/drive/folders/1CooSvJajT1e5AVDkATAcKxFS8E5qije0?usp=sharingLink tải về các mã đề Sử 11: https://drive.google.com/drive/folders/1WhnZEMR7rAcrh29z_bnkozqVwHmijx56?usp=sharingLink tải về các mã đề Sử 12: https://drive.google.com/drive/folders/1hbh0g4gu2AhgHCM89AoPoCK8eIco0nKL?usp=sharing