SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Lưu thời khóa biểu năm học 2021-2022

  1. TKB lần 1 - Thực hiện từ ngày 20/09/2021 - Học trực tiếp
  2. TKB lần 2 - Thực hiện từ ngày 27/09/2021 - Học trực tuyến
  3. TKB lần 3 - Thực hiện từ ngày 18/10/2021 - Học trực tiếp
  4. TKB lần 4 - Thực hiện từ ngày 25/10/2021 - Học trực tiếp
  5. TKB lần 5 - Thực hiện từ ngày 01/11/2021 - Học trực tuyến
  6. TKB lần 6 - Thực hiện từ ngày 15/11/2021 - Học trực tiếp
  7. TKB lần 7 - Thực hiện từ ngày 06/12/2021 - Học trực tuyến