SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Lưu thời khóa biểu năm học 2023-2024
 1. TKB lần 1 - Thực hiện từ ngày 05/09/2023
 2. TKB lần 2 - Thực hiện từ ngày 18/09/2023
 3. TKB lần 3 - Thực hiện từ ngày 30/10/2023
 4. TKB lần 4 - Thực hiện từ ngày 11/12/2023
 5. TKB lần 5 - Thực hiện từ ngày 15/01/2024
 6. TKB lần 6 - Thực hiện từ ngày 01/04/2024
 7. TKB lần 7 - Thực hiện từ ngày 22/04/2024
 8. TKB lần 8 - Thực hiện từ ngày 02/05/2024
 9. TKB lần 9 - Thực hiện từ ngày 06/05/2024

Lưu thời khóa biểu năm học 2022-2023
 1. TKB lần 1 - Thực hiện từ ngày 05/09/2022 - Học trực tiếp
 2. TKB lần 2 - Thực hiện từ ngày 12/09/2022 - Học trực tiếp
 3. TKB lần 3 - Thực hiện từ ngày 19/09/2022 - Học trực tiếp
 4. TKB lần 4 - Thực hiện từ ngày 26/09/2022 - Học trực tiếp
 5. TKB lần 5 - Thực hiện từ ngày 03/10/2022 - Học trực tiếp
 6. TKB lần 6 - Thực hiện từ ngày 17/10/2022 - Học trực tiếp
 7. TKB lần 7 - Thực hiện từ ngày 31/10/2022 - Học trực tiếp
 8. TKB lần 8 - Thực hiện từ ngày 14/11/2022 - Học trực tiếp
 9. TKB lần 9 - Thực hiện từ ngày 05/12/2022 - Học trực tiếp
 10. TKB lần 10 - Thực hiện từ ngày 09/01/2023 - Học trực tiếp
 11. TKB lần 11 - Thực hiện từ ngày 30/01/2023 - Học trực tiếp
 12. TKB lần 12 - Thực hiện từ ngày 06/03/2023 - Học trực tiếp
 13. TKB lần 13 - Thực hiện từ ngày 13/03/2023 - Học trực tiếp
 14. TKB lần 14 - Thực hiện từ ngày 27/03/2023 - Học trực tiếp
 15. TKB lần 15 - Thực hiện từ ngày 15/04/2023 - Học trực tiếp

Lưu thời khóa biểu năm học 2021-2022
 1. TKB lần 1 - Thực hiện từ ngày 20/09/2021 - Học trực tiếp
 2. TKB lần 2 - Thực hiện từ ngày 27/09/2021 - Học trực tuyến Online)
 3. TKB lần 3 - Thực hiện từ ngày 18/10/2021 - Học trực tiếp
 4. TKB lần 4 - Thực hiện từ ngày 25/10/2021 - Học trực tiếp
 5. TKB lần 5 - Thực hiện từ ngày 01/11/2021 - Học trực tuyến Online)
 6. TKB lần 6 - Thực hiện từ ngày 15/11/2021 - Học trực tiếp
 7. TKB lần 7 - Thực hiện từ ngày 06/12/2021 - Học trực tuyến (Online)
 8. TKB lần 8 - Thực hiện từ ngày 13/12/2021 - Học trực tuyến (Online)
 9. TKB lần 9 - Thực hiện từ ngày 20/12/2021 - Học trực tiếp
 10. TKB lần 9 (3 lớp) - Thực hiện từ ngày 20/12/2021 - Học gián tiếp (Online)
 11. TKB lần 10 - Thực hiện từ ngày 27/12/2021 - Học trực tuyến (Online)
 12. TKB lần 11 - Thực hiện từ ngày 24/01/2022 - Học trực tiếp
 13. TKB lần 12 - Thực hiện từ ngày 28/02/2022 - Học trực tuyến (Online)
 14. TKB lần 13 - Thực hiện từ ngày 21/03/2022 - K12: Học trực tiếp; K10, K11: học Online
 15. TKB lần 14 - Thực hiện từ ngày 28/03/2022 - Học trực tiếp
 16. TKB lần 15 - Thực hiện từ ngày 11/04/2022 - Học trực tiếp
 17. TKB lần 16 - Thực hiện từ ngày 09/05/2022 - Học trực tiếp