Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Kế hoạch lao động chuẩn bị năm học mới, 2023 – 2024

Kế hoạch lao động chuẩn bị năm học mới, 2023 – 2024

1082

[Kế hoạch]

[Sơ đồ phòng học]

Ghi chú: Sau khi dãy nhà hiệu bộ hoàn thiện, các lớp 11C09, 11C10, 11C11, 11C12 sẽ học tại các phòng tầng 1 (dãy 3 tầng phía trước).