Đề thi - Đáp án

Trang chủ Đề thi - Đáp án
Tổng hợp các đề kiểm tra tập trung của nhà trường

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1K8MymSL8ud3tb1TecISABdhxMRPxUvLc?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/10ru-50KNBrXwEtRuTmFcSAAOprvVi8t5?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1c2_UihKttoiQ94BAbzr_Fqtc5_BSmLAc?usp=sharing

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1qKK19d7vx9XvkD38Rpkd4bd_CWCJIwsK?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1EYgAsuGLz6ZXpjkL4ZiXj2sukLevR5KX?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1DitMCElOzxBc6gn34MI41OneTa-iHaed?usp=sharing

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1CMGZI70jgBQLUv55xKNGTjMBC0WsYzCp?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/122UjiPUV9lzlGhOzdLDJ_GOcKwAqw3Ew?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1Ev7AJLUdTO-NzF8dPJj0wo2hbb2N5NGf?usp=sharing

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1CPyal4HdMkQEEMZmYMcOl9RFnAlK8LF1?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1Bzy55GMC_N9R0uPPDTXgv_zI_SwBdnVx?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/168lez820302vwLudRpSM9u2KGarU7Vmk?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1mdYVR1FTjDcKJ21Yk8bNJO2GbEVjV1ep?usp=sharing Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1-SIQXVrwwevCMjADf8OY_qYCWHfec2G9?usp=sharing  

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Link xem lại các mã đề môn Toán 10: https://drive.google.com/drive/folders/17p7hKFm9lVQdNP69mdLq1R6Umh5-Dprd?usp=sharing Link xem lại các mã đề môn Toán 11: https://drive.google.com/drive/folders/1Z-DExfjEy6RVKfiVpIMAGTK-hQ4pdYKK?usp=sharing Link xem lại các mã đề môn Toán...