Đề thi - Đáp án

Trang chủ Đề thi - Đáp án
Tổng hợp các đề kiểm tra tập trung của nhà trường

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/11pVSYBZEKD9FkEL854yMWzKfaSVX-B_q?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1R2EVaQUGAkYtQM71bOhibCFglcMx_OpM?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1fgWJ1wFBT8YEAJkIvBCUkfDbpGjYDd-d?usp=sharing

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ...

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1Vecccd1vlLfSYbWJZ4k1rM-vbWsXStgV?usp=sharingXem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1V13ShFcL8XBK4hcDj8WOr4WPCUkOE8_V?usp=sharingXem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1v0ORb1NxMoBng8-c65LKvw0QnbtXCz4_?usp=sharing

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1jJoQ63nbe_fJctexPF8WVWfTZd5y3bWE?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1iv8rWFdghk-Q3G75XG9Y7AXiKsHJip5e?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1tRTwhgU-uXWxhTmgWXAS-v1gMLqeqijQ?usp=sharing

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1kt6Pp6q7pWDWnhuMCluKl0VVWSMPkoBj?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1kt6Pp6q7pWDWnhuMCluKl0VVWSMPkoBj?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1rg5WejKZaUUccqTSb63MC_tgag1C4lFK?usp=sharing

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ 2,...

Link xem lại các mã đề môn Toán 10: https://drive.google.com/drive/folders/1wyQ8aiDpNd8N-fuxcaHwhdW6YJuxncOQ?usp=share_linkLink xem lại các mã đề môn Toán 11: https://drive.google.com/drive/folders/1ySFqV-_AJsXBiNTJeIea5mE0o2igQ18q?usp=sharingLink xem lại các mã đề môn Toán...