Đề thi - Đáp án

Trang chủ Đề thi - Đáp án
Tổng hợp các đề kiểm tra tập trung của nhà trường

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Link tải về các mã đề Sử 10: https://drive.google.com/drive/folders/1CooSvJajT1e5AVDkATAcKxFS8E5qije0?usp=sharing Link tải về các mã đề Sử 11: https://drive.google.com/drive/folders/1WhnZEMR7rAcrh29z_bnkozqVwHmijx56?usp=sharing Link tải về các mã đề Sử 12: https://drive.google.com/drive/folders/1hbh0g4gu2AhgHCM89AoPoCK8eIco0nKL?usp=sharing

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Link xem các mã đề môn GDCD 12: https://drive.google.com/drive/folders/13VZ5kZcMqqXJ7WS_46M5Gz1bcP_Y-pUQ?usp=sharing

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

Link xem lại các mã đề môn Toán 10: https://drive.google.com/drive/folders/16Ksq4z9fHGlOTCgLxX8NsDsSsdTWexsw?usp=sharing Link xem lại các mã đề môn Toán 11: https://drive.google.com/drive/folders/1XoUZCI2-SWRYfajs1IG4hWh5rr04Ccc0?usp=sharing Link xem lại các mã đề môn Toán...