Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Tài liệu truyền thông, giáo dục về phòng chống tác hại của...

Tài liệu truyền thông, giáo dục về phòng chống tác hại của thuốc lá mới dành cho giáo viên và học sinh

73

[Tab: Phòng chống tác hại của thuốc lá]Tải về file này: (28-03-2023-PHONG-CHONG-TAC-HAI-THUOC-LA-1.pdf, 541KB)

[Tab: Danh mục truyền thông]Tải về file này: (1375-BGDDT-GDTC-1.pdf, 318KB)