Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Cuộc thi “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy, cô...

Thông báo: Cuộc thi “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm 2020

1495

CV hưởng ứng

Thể lệ cuộc thi

Lưu ý: Mỗi đơn vị lớp nộp tối thiểu 5 bài có chất lượng. Nộp về phòng đoàn hạn chót ngày 10/11/2020