Trang chủ Tin Đoàn Thanh niên Thông báo: Về việc khám sàng lọc, tầm soát và tư vấn...

Thông báo: Về việc khám sàng lọc, tầm soát và tư vấn miễn phí bệnh tim cho trẻ em năm 2023

97

[Tab: CV phối hợp]Tải về file này: (1.-TO-CHUC-KHAM-SANG-LOC-CHO-TRE-EM-NAM-2022-1.pdf, 386KB)

[Tab: Thông báo]Tải về file này: (52_QBT_05042023-signed_01.pdf, 2.16MB)