Trang chủ Tin nhà trường Tổ Ngoại ngữ- Phân Công Dạy Thay Tuần 12 (Mới), 2013-2014

Tổ Ngoại ngữ- Phân Công Dạy Thay Tuần 12 (Mới), 2013-2014

29

Trường THPT Ngô Gia Tự

Tổ: Ngoại Ngữ

LỊCH PHÂN CÔNG DẠY THAY TUẦN 12

  1. Đồng chí Phạm Thị Dinh                         Lí do: Đi công tác
  2. Đồng chí Mai Thanh Thắng                    Lí do: Đi công tác

Tuần: 12

Buổi

Thứ

Tiết

Lớp

Nội dung

Người được phân công

Buổi

Thứ

Tiết

Lớp

Nội dung

Người được phân công

SÁNG

2

1

CHIỀU

2

1
2 2
3 3
4 4
5 5

3

1

3

1
2 2
3 3
4 4
5 5

4

1

4

1
2 2
3 3
4 4
5 5

5

1

5

1
2 2
3 3
4 4
5 5

6

1

6

1
2 2
3 3 10T1 Bùi Thị Liên
4 4 10T1 Bùi Thị Liên
5 5

7

1 11T13 Trình Thị Ngọc Thảo

7

1
2 11T13 Trình Thị Ngọc Thảo 2
3 3
4 11T11 Trình Thị Ngọc Thảo 4
5 11T11 Trình Thị Ngọc Thảo 5

CN

CN

EAKAR, ngày 8 tháng 11 năm 2013

Người phân công