Trang chủ Nổi bật Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong...

[406/QĐ-BGDĐT] Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

169

Hướng dẫn

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học ban hành kèm Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Nhằm bảo đảm an toàn khi tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp tại các cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình dịch COVID-19 và góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của dịch bệnh, duy trì việc dạy và học trong các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học” trên cơ sở sửa đổi, bổ sung từ cuốn sổ tay được ban hành theo Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020.

Cụ thể, Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch hướng dẫn xử lý trường hợp học sinh phát hiện nhiễm COVID-19 tại cơ sở giáo dục như sau:

 

CV 406 Sổ tay an toàn phòng chống Covid-19Tải về file này: (406qdbgddtpdf-pdf.io_.pdf, 8.39MB)