Trang chủ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Danh mục dữ liệu: Tỉnh, huyện, xã và trường THPT năm 2020

Danh mục dữ liệu: Tỉnh, huyện, xã và trường THPT năm 2020

699

Danh mục dữ liệu: Tỉnh, huyện, xã và trường THPT áp dụng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Danh mục Tỉnh, huyện

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Danh mục xã KK, xã ĐBKK

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Danh mục trường THPT

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Nếu muốn xem thông tin toàn quốc, bạn hãy tải file về và dùng chức năng lọc dữ liệu của EXCEL để xem.