Trang chủ Nổi bật Danh mục xã khó khăn và đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh...

Danh mục xã khó khăn và đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Đắk Lắk năm 2021

904

Xã khó khăn – Đb khó khăn

Mã tỉnh – huyện

Mã trường