Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 29 HK2, 2013-2014 (ngày...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 29 HK2, 2013-2014 (ngày 27/3/2014)

37
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG LÀM NHIỆM VỤ COI KIỂM TRA TUẦN 29

(giáo viên có mặt tại văn phòng đoàn trường lúc 9h25, thứ 5 ngày 27/03/2014)

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P. Hiệu trưởng P. Chủ tịch
3 Nguyễn Thanh Du Thư ký Thư ký
4 Nguyễn Thị Hát TP Giám thị X
5 Nguyễn Văn Dục Giám thị X
6 Mai Bá Văn Giám thị X
7 Nguyễn Đình Kiều Giám thị X
8 Hồ Tất Thành Giám thị X
9 Nguyễn Đình Kinh Giám thị X
10 Hoàng Văn Sâm Giám thị X
11 Nguyễn Khoa Pháp Giám thị X
12 Nguyễn Thị Hạnh TT Giám thị X
13 Nguyễn Thanh Hải TP Giám thị X
14 Lê Quyết Thắng Giám thị X
15 Nguyễn Minh Châu Giám thị X
16 Nguyễn Thị Tăng Giám thị X
17 Bùi Thị Hồng Hạnh Giám thị X
18 Hồ Sỹ Tuệ TBTTND Giám thị X
19 Nguyễn Hữu Quế TT Giám thị X
20 Niê Cường TP Giám thị X
21 Đoàn Thị Tuyết Giám thị X
22 Nguyễn Thị Thủy Giám thị X
23 Lê Văn Trung Giám thị X
24 Hoàng Thị Thu Giám thị X
25 Nguyễn Ngọc Quý Giám thị X
26 Mai Thị Như Ý Giám thị X
27 Nguyễn Thị Ái Giám thị X
28 Phạm Văn Thắng TT Giám thị X
29 Đào Thị Thanh Hà TP Giám thị X
30 Đàm Bình Trọng Giám thị X
31 Mai Ngọc Thảo TP Giám thị X
Tổng cộng 28

Ea kar, ngày 24 tháng 03 năm 2014    
P. HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)        
Nguyễn Tiến Dũng