Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 9, HK1 2014-2015 (ngày...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 9, HK1 2014-2015 (ngày 17-10-2014)

70

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 01/QĐ-HTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

(VV cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra tuần 9 năm 2014-2015)

____________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

 

– Căn cứ Điều 19 Thông tư Số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011của Bộ trưởng bộ giáo Dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học;

– Căn cứ công văn số: 1093/SGDĐT-VPngày 08 tháng 9 năm 2014 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch công tác khảo thí năm học 2014-2015;

– Xét đề nghị của ông phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trường THPT Ngô Gia Tự,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cử các ông (bà) (có danh sách kèm theo) làm nhiệm vụ coi kiểm tra môn Tiếng Anh 12 – tuần 9 năm học 2014-2015;

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh 12 năm 2014-2015 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cùng các hướng dẫn kèm theo của Sở và của nhà trường:

– Thời gian: 9h30’ thứ 6 ngày 17 tháng 10 năm 2014,

Địa điểm: Văn phòng đoàn trường;

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:    

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Chương

DSGV coi Ktra

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM NHIỆM VỤ

COI KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH 12 (TUẦN 9)

(Theo QĐ số 01/QĐ-HTr, ngày 13 tháng 10 năm 2014)

TT Giáo viên Chức vụ Chuyên môn Nhiệm vụ Ghi chú
1 Bùi Văn Chương Hiệu trưởng Sinh – KTNN Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P. Hiệu trưởng Toán P. Chủ tịch
3 Nguyễn Thanh Du TKHĐ Ngữ văn Thư ký 1
4 Đào Công Vinh TTCM Tiếng Anh Thư ký 2
1 Lê Thị Kim Uyên Toán Giám thị X
2 Lê Huy Hùng Toán -tin Giám thị X
3 Trần Quốc Hùng Toán Giám thị X
4 Phạm Vũ Kim Phong Toán Giám thị X
5 Nguyễn Viết Chính TT Vật lí Giám thị X
6 Nguyễn Khoa Pháp Vật lí Giám thị X
7 Trần Ngọc Dũng Vật lí Giám thị X
8 Hoàng Văn Sâm Vật lí Giám thị X
9 Trần Thị Thu Phương Vật lí Giám thị X
10 Nguyễn Thị Anh Đào Vật lí Giám thị X
11 Đoàn Bình Minh KTCN Giám thị X
12 Lê Thị Thu Thảo KTCN Giám thị X
13 Phạm Quang Cảnh TP Vật lí Giám thị X
14 Vũ Thị Bích Liên Sinh – KTNN Giám thị X
15 Đào Xuân Dũng TP Sinh – KTNN Giám thị X
16 Nguyễn Minh Châu Sinh – KTNN Giám thị X
17 H’ Dzoelly Niê Sinh – KTNN Giám thị X
18 Hoàng Thị Kim Oanh Sinh – KTNN Giám thị X
19 Đỗ Thị Hạnh Sinh – KTNN Giám thị X
20 Nguyễn Thị Ánh Ngọc P.BT KTNN Giám thị X
21 Nguyễn Thị Lan Anh TT Ngữ văn Giám thị X
22 Hồ Sỹ Tuệ Lịch sử Giám thị X
23 Nguyễn Hữu Quế TT Lịch sử Giám thị X
24 Lý Thanh Tình Lịch sử Giám thị X
25 Tạ Thị Toàn Lịch sử Giám thị X
26 Ngọ Thị Hiền Lịch sử Giám thị X
27 Niê Cường TP Lịch sử Giám thị X
28 Bùi Thị Liên Tiếng Anh Giám thị X
28

Ea Kar, ngày 13 tháng 10 năm  2014

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương

Lưu ý: Đề nghị các đ/c có tên trong danh sách trên có mặt tại văn phòng đoàn trường lúc 9h30, sáng thứ 6 ngày 17/10/2014 để làm nhiệm vụ.