Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi thi tuần 15 HK II, 2009-2010

Danh sách giáo viên coi thi tuần 15 HK II, 2009-2010

39
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

____________

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ LỚP 12 TUẦN 15

(TỪ 26/4 ĐẾN 01/5/2010), HK II NĂM 2009-2010
THỜI GIAN: TIẾT 5 – SÁNG THỨ 5 NGÀY 29/04/2010
STT HỌ VÀ TÊN Tiết 5, sáng thứ 5
29/04/2010
GHI CHÚ
1 Nguyễn Viết Chính X
2 Võ Minh Ngoan X
3 Nguyễn Thế Hoàn X
4 Nguyễn Thanh Phong X
5 Nguyễn Khoa Pháp X
6 Hoàng Văn Sâm X
7 Trần Ngọc Dũng X
8 Nguễn Thanh Hải X
9 Nguyễn Thị Lối X
10 Lê Quyết Thắng X
11 Phan Vĩnh Tạo X
12 Huỳnh Bảo Luân X
13 Nguyễn Đình Kiều X
14 Trần Quốc Hùng X
15 Nguyễn Văn Dục X

Eakar, ngày 22 tháng 4 năm 2010
Hiệu trưởng
(đã ký)
TRẦN THANH MINH