Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách giáo viên được phân công coi kiểm tra tuần 25,...

Danh sách giáo viên được phân công coi kiểm tra tuần 25, HK2, 2014-2015 (ngày 06-2-2015)

63

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 02/2015-QĐHTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra môn tập trung tuần 25 học kỳ II năm 2014-2015)

____________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

 

– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;

– Căn cứ công văn số 1095/SGDĐT-VP ngày 08/9/2014 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 – 2015;

Xét đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trường THPT Ngô Gia Tự

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra môn Toán 11 tuần 25 học kỳ II năm 2014-2015 (có danh sách và lịch kèm theo);

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra môn Toán 11 tuần 25 học kỳ II năm 2014-2015 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cùng các hướng dẫn kèm theo của Sở và của nhà trường:

Có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 9h30’, sáng thứ 6 ngày 06/02/2015.

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Chương

DSGV coi KT

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM NHIỆM VỤ

COI KIỂM TRA MÔN TOÁN 11 TUẦN 25 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

(Theo QĐ số 02/2015-QĐHTr, ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự)

Lưu ý: Buổi sáng thứ 6, ngày 06/02/2015, lúc 9h30, Giám thị có mặt tại văn phòng Đoàn trường để làm nhiệm vụ.

TTHọ và tênChức vụNhiệm vụThứ 6Ghi chú
1Bùi Văn ChươngHiệu trưởngChủ tịch
2Nguyễn Tiến DũngP. Hiệu trưởngP. Chủ tịch
3Nguyễn Thanh DuThư ký nhà trườngThư ký
4Nguyễn Thị HátTPGiám thịX
5Nguyễn Thị YếnGiám thịX
6Lê Thị Kim UyênGiám thịX
4Vi Văn TảiGiám thịX
5Phan Thị Thu HiềnGiám thịX
6Nguyễn Đình KiềuGiám thịX
7Võ Thị Phương LanGiám thịX
8Nguyễn Đình KinhGiám thịX
9Trần Quốc HùngGiám thịX
10Phạm Vũ Kim PhongGiám thịX
11Trần Thị Thu PhươngGiám thịX
12Đoàn Bình MinhGiám thịX
13Lê Thị Thu ThảoGiám thịX
14Lương Xuân ThiệnGiám thịX
15Nguyễn Thanh HảiTPGiám thịX
16Nguyễn Thị LốiGiám thịX
17Phạm Vĩnh TạoGiám thịX
18Lê Nữ Ngọc AnhGiám thịX
19Bùi Thị Kim NhungTTGiám thịX
20Đỗ Thị HạnhGiám thịX
21Phạm Thị ThươngGiám thịX
22Đinh Thị HằngGiám thịX
23Nguyễn Hữu QuếTTGiám thịX
24Đoàn Thị TuyếtGiám thịX
25Huỳnh Võ Thị AnhGiám thịX
26Lê Văn TrungTTNDGiám thịX
27Mai Thị Như ÝGiám thịX
TỔNG CỘNG27