Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách giáo viên được phân công coi kiểm tra tuần 25,...

Danh sách giáo viên được phân công coi kiểm tra tuần 25, HK2, 2014-2015 (ngày 06-2-2015)

35

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 02/2015-QĐHTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra môn tập trung tuần 25 học kỳ II năm 2014-2015)

____________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

 

– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;

– Căn cứ công văn số 1095/SGDĐT-VP ngày 08/9/2014 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 – 2015;

Xét đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trường THPT Ngô Gia Tự

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra môn Toán 11 tuần 25 học kỳ II năm 2014-2015 (có danh sách và lịch kèm theo);

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra môn Toán 11 tuần 25 học kỳ II năm 2014-2015 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cùng các hướng dẫn kèm theo của Sở và của nhà trường:

Có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 9h30’, sáng thứ 6 ngày 06/02/2015.

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Chương

DSGV coi KT

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM NHIỆM VỤ

COI KIỂM TRA MÔN TOÁN 11 TUẦN 25 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

(Theo QĐ số 02/2015-QĐHTr, ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự)

Lưu ý: Buổi sáng thứ 6, ngày 06/02/2015, lúc 9h30, Giám thị có mặt tại văn phòng Đoàn trường để làm nhiệm vụ.

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Thứ 6 Ghi chú
1 Bùi Văn Chương Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P. Hiệu trưởng P. Chủ tịch
3 Nguyễn Thanh Du Thư ký nhà trường Thư ký
4 Nguyễn Thị Hát TP Giám thị X
5 Nguyễn Thị Yến Giám thị X
6 Lê Thị Kim Uyên Giám thị X
4 Vi Văn Tải Giám thị X
5 Phan Thị Thu Hiền Giám thị X
6 Nguyễn Đình Kiều Giám thị X
7 Võ Thị Phương Lan Giám thị X
8 Nguyễn Đình Kinh Giám thị X
9 Trần Quốc Hùng Giám thị X
10 Phạm Vũ Kim Phong Giám thị X
11 Trần Thị Thu Phương Giám thị X
12 Đoàn Bình Minh Giám thị X
13 Lê Thị Thu Thảo Giám thị X
14 Lương Xuân Thiện Giám thị X
15 Nguyễn Thanh Hải TP Giám thị X
16 Nguyễn Thị Lối Giám thị X
17 Phạm Vĩnh Tạo Giám thị X
18 Lê Nữ Ngọc Anh Giám thị X
19 Bùi Thị Kim Nhung TT Giám thị X
20 Đỗ Thị Hạnh Giám thị X
21 Phạm Thị Thương Giám thị X
22 Đinh Thị Hằng Giám thị X
23 Nguyễn Hữu Quế TT Giám thị X
24 Đoàn Thị Tuyết Giám thị X
25 Huỳnh Võ Thị Anh Giám thị X
26 Lê Văn Trung TTND Giám thị X
27 Mai Thị Như Ý Giám thị X
TỔNG CỘNG 27