Trang chủ Kế hoạch công tác Dự thảo kế hoạch tháng 8 năm 2011

Dự thảo kế hoạch tháng 8 năm 2011

52
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO KẾ HOẠCH THÁNG 08/2011

STT Thời gian Tên công việc Người thực hiện Ghi chú
1 01-03/08/2011 Tập huấn chuyên môn Giáo viên dạy môn Ngữ văn HT A -Trường THPT BMT
2 01-03/08/2011 Tập huấn chuyên môn Giáo viên dạy môn Tin HT B -Trường THPT BMT
3 04-06/08/2011 Tập huấn chuyên môn Giáo viên dạy môn hóa Học GĐ A- TTGDTX thành phố BMT
4 07-09/08/2011 Tập huấn chuyên môn Giáo viên dạy môn Tiếng Anh P2 – Trường TC Đăk Lăk
5 07-09/08/2011 Tập huấn chuyên môn Giáo viên dạy môn Toán Hội trường trường chuyên Nguyễn Du
6 08-10/08/2011 Tập huấn chuyên môn Giáo viên dạy môn Vật lí Hội trường TTGDTX thành phố BMT
7 08-10/08/2011 Tập huấn chuyên môn Giáo viên dạy môn Sinh học P1 – Trường TC Đăk Lăk
8 08-10/08/2011 Tập huấn chuyên môn Giáo viên dạy môn Lịch sử GĐ D -TTGDTX thành phố BMT
9 10-12/08/2011 Tập huấn chuyên môn Giáo viên dạy môn GDCD P2 – Trường TC Đăk Lăk
10 10-12/08/2011 Tập huấn chuyên môn Giáo viên dạy môn Địa lí GĐ B -TTGDTX thành phố BMT
11 15/08/2011 Tập trung toàn học sinh toàn trường BGH và giáo viên chủ nhiệm Tại trường THPT Ngô Gia Tự
12 15-20/08/2011 Lao động, chuẩn bị cho năm học mới GVCN quản lý học sinh thực hiện Tại trường THPT Ngô Gia Tự
13 18/08/2011 Xem kế hoạch tuần đầu tiên của năm học mới (TKB, các thông tin khác) Bản tin và trang Web của trường
14 13-14/08/2011 Tập huấn về công tác triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua… Đ/c Tiến Dũng, đ/c Luân HT A -Trường THPT BMT
15 13-14/08/2012 Bồi dưỡng chính trị hè 2011 Toàn thể giáo viên và nhân viên (7h00′) nhà văn hóa huyện Ea Kar
16 15-17/08/2011 Tập huấn về GDTC và hội khỏe phù đổng Đ/c: Phạm Văn Thắng, đ/c Sơn Trường THPT BMT
17 15-17/08/2011 Tập huấn về công tác của tổ trưởng chuyên môn Đ/c: Phan Xuân Thắng Trường THPT BMT
18 18-20/08/2011 Tập huấn công tác chủ nhiệm Đ/c Dinh, đ/c Thúy HT A -Trường THPT BMT
19 18-20/08/2011 Tập huấn chuyên môn QP-AN Đ/c: Mạnh, đ/c: Như, đ/c: Thảo Trường chuyên Nguyễn Du
20 20-21/08/2011 Tập huấn công tác thi đua khen thưởng và phổ biến pháp luật Đ/c Tiến Dũng, đ/c: Thanh Du HT A -Trường THPT BMT
21 22-27/08/2011 Dạy học bình thường theo thời khóa biểu GV và học sinh

Lưu ý

1/ Trên đây là dự thảo kế hoạch tháng 08/2011, nếu có sự điều chỉnh nhà trường sẽ thông báo sau
2/ Các đồng chí được cử đi tập huấn có mặt tại địa điểm tập huấn đúng thời gian qui định
3/ Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc xin liên hệ trực tiếp với hiệu trưởng nhà trường.

Ea Kar, ngày 01 tháng 08 năm 2011

Hiệu trưởng

(Đã ký, đóng dấu)

TRẦN THANH MINH