Trang chủ Nổi bật Góp ý Dự thảo Luật giáo dục(sửa đổi)

Góp ý Dự thảo Luật giáo dục(sửa đổi)

191

Thực hiện Công văn số 1435 /SGDĐT-TTr ngày 12/10/2018 của Phòng Thanh tra về việc lấy ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (gọi chung là Luật Giáo dục sửa đổi);

Hiệu trưởng đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đọc, nghiên cứu Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (có file đính kèm) và góp ý cho dự thảo Luật.

Mọi góp ý của thầy/cô nộp về thầy Nguyễn Thanh Dũng chậm nhất vào ngày 24/10/2018 để tổng hợp báo cáo Sở.

Dự thảo Luật sửa đổi: tải file