Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm học...

Kế hoạch cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm học 2013-2014

276
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC

NĂM HỌC 2013-2014

______________

 

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Tháng 11/2013

– Bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:1/ Hệ thống bàn ghế học sinh

2/ Máy móc thiết bị dạy học (máy chiếu, loa đài)

3/ Đồ dùng dạy học (tổ thể dục, quốc phòng)

4/ Hóa chất, vật liệu cho thực hành thí  nghiệm (Sinh, hóa)

5/ Một số loại bảng biểu trong phòng hội đồng

6/ Tài liệu, sách tham khảo phục vụ dạy học.

– Kiểm kê, định giá, thanh lý, tiêu hủy các loại tài sản bị hư hỏng không sử dụng được:

1/ Bàn ghế bị hư hỏng

2/ Một số tấm tôn

3/ Máy vi tính

4/ Máy lọc nước

5/ Máy phát điện củ

6/ Một số thiết bị khác (căn cứ quá trình kiểm kê)

Tháng 12/2013

– Kiểm kê tài sản năm 2013: Phòng học, phòng thiết bị và các phòng ban liên quan;- Bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học;

– Lập kế hoạch chuẩn bị sữa lại kho đựng một số thiết bị dạy học thiết yếu (phòng công đoàn củ);

– Bổ sung hệ thống bàn ghế cho học sinh và phòng công đoàn

Tháng 01/2014

– Bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học;- Sữa lại hệ thống phòng kho để đựng các thiết bị dạy học;

– Tổng hợp thống kê các loại cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (2014)

Tháng 02/2014

– Bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

Tháng 03/2014

– Bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

Tháng 04/2014

– Bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học- Kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất cuối năm học

Tháng 05/2014

– Bổ sung, sửa chữa bàn ghế, phòng học chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2014 và thi tuyển sinh vào 10 năm 2014-2015.

Tháng 06,07,08/2014

– Bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, phòng học chuẩn bị cho năm học mới.

Ea Kar, ngày 01 tháng 11 năm 2013

P. Hiệu trưởng

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng