Trang chủ Tài liệu giảng dạy Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2014-2015

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2014-2015

1117
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

NĂM HỌC 2014-2015

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG:

1. Giáo viên thực hiện các Hoạt động giáo dục: Giáo viên chủ nhiệm của các lớp

2. Thực hiện tích hợp giữa HĐGDNGLL, HĐGDHN, môn Công nghệ:

– HĐGDNGLL: Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn GDCD như sau:

+ Lớp 10, ở chủ đề về đạo đức;

+ Lớp 11, các chủ đề về kinh tế và chính trị – xã hội;

+ Lớp 12, ở các chủ đề về pháp luật.

Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào HĐGDNGLL ở lớp 10 và tổ chức hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GDĐT phát động.

– Hoạt động giáo dục hướng nghiệp:

Các lớp 10, 11, 12: Điều chỉnh thời lượng HĐGDHN thành 9 tiết/năm học sau khi tích hợp đưa sang giảng dạy ở môn Công nghệ (phần “Tạo lập doanh nghiệp” lớp 10) và tích hợp đưa sang HĐGDNGLL (do giáo viên môn Công nghệ, giáo viên HĐGDNGLL thực hiện) ở 3 chủ đề sau đây:

+ “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”, chủ đề tháng 3;

+ “Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, chủ đề tháng 9;

+ “Thanh niên với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, chủ đề tháng 12.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA HĐGDNGLL

1. Tổ chức thực hiện HĐGDNGLL

a) Mỗi chủ điểm hoạt động được thực hiện trong 1 tháng, trừ chủ điểm “Mừng Đảng mừng xuân” thực hiện trong 2 tháng (1 và 2) và chủ điểm “Hè vui, khoẻ và bổ ích” thực hiện trong 3 tháng (6, 7 và 8).

b) Một số nội dung của HĐGDNGLL về giáo dục đạo đức, pháp luật được chuyển sang tích hợp giảng dạy ở môn Giáo dục công dân, ngoài ra nội dung HĐGDNGLL có thể tích hợp sang thực hiện ở Hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ, sinh hoạt lớp).

c) Có thể lồng ghép một số nội dung giáo dục vào HĐGDNGLL như:

– Giáo dục về Quyền trẻ em;

– Giáo dục phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội;

– Giáo dục môi trường;

– Giáo dục trật tự an toàn giao thông;

– Những hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

– Những hoạt động giáo dục phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương, đất nước.

d) HĐGDNGLL là hoạt động trong kế hoạch giáo dục của nhà trường, Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách chung toàn trường. Toàn thể giáo viên, các tổ chức, đoàn thể và học sinh có trách nhiệm tham gia HĐGDNGLL theo kế hoạch của trường. Giáo viên chủ nhiệm lớp trực tiếp phụ trách HĐGDNGLL của lớp.

2. Phương pháp thực hiện HĐGDNGLL

Trong quá trình thực hiện HĐGDNGLL, giáo viên chủ nhiệm là người hướng dẫn, cố vấn cho học sinh chủ động tổ chức và điều hành hoạt động của tập thể, tạo điều kiện để phát huy vai trò tự chủ của học sinh trong hoạt động.

3. Đánh giá kết quả thực hiện HĐGDNGLL

– Đánh giá kết quả hoạt động của học sinh được thực hiện bằng cách xếp loại theo các loại: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu.

– Trong quá trình đánh giá kết quả hoạt động của học sinh, cần kết hợp các hình thức đánh giá:

+ Học sinh tự đánh giá;

+ Tập thể học sinh (nhóm, tổ, lớp) đánh giá;

+ Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên khác đánh giá.

– Kết quả đánh giá HĐGDNGLL là một trong những căn cứ để xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

4. Thiết bị, phương tiện HĐGDNGLL      

Tận dụng các trang thiết bị được cung cấp như máy móc, nhạc cụ, băng hình, tranh ảnh, giấy khổ lớn …; tích cực làm đồ dùng dạy học đơn giản như các biểu bảng, sơ đồ, tranh ảnh, phiếu học tập… Các thiết bị, phương tiện là điều kiện để thực hiện đổi mới phương pháp tổ chức HĐGDNGLL, làm tăng tính hấp dẫn, gây hứng thú hoạt động cho học sinh.

III. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯ­ƠNG TRÌNH THPT

Các lớp 10, 11, 12

                         Trong năm học: 18 tiết, thời gian hè: 6 tiết

Trong năm học

Chủ đề hoạt động tháng 9 Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 10 Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình. 2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 11 Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. 2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 12 Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 1 Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc 2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 2 Thanh niên với lý tưởng cách mạng 2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 3 Thanh niên với vấn đề lập nghiệp 2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 4 Thanh niên với hoà bình, hữu nghị và hợp tác 2 tiết
Chủ đề hoạt động tháng 5 Thanh niên với Bác Hồ 2 tiết

Thời gian hè

Chủ đề hoạt động hè Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng 6 tiết

Ea Kar, ngày 19 tháng 08 năm 2014

K.T HIỆUTRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Dũng

Tải về bản in Kế hoạch HĐNGLL: