Trang chủ HSG MTCT Kết quả HSG giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh...

Kết quả HSG giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm 2015-2016

170
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾT QUẢ TẠM THỜI CUỘC THI  HỌC SINH GIỎI TỈNH

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2015 – 2016

 

STT Họ và tên học sinh Giới tính Học lớp Môn thi Kết quả Xếp giải
1 Phạm Tiến Dũng Nam 12T1 Toán 18,25 Nhì
2 Phạm Thành Đạt Nam 12T1 Toán 9,50 KK
3 Lê Đức Mạnh Nam 12T2 Toán 11,25 Ba
4 Trần Tiến Anh Nam 12T1 Hóa học 14,50 Ba
5 Nguyễn Sỹ Cường Nam 12T1 Hóa học 15,25 Ba
6 Đỗ Thị Thu Trang Nam 12T2 Sinh học 24,50 Nhì
7 Hoàng Song Ngọc Tuyền Nữ 12T2 Sinh học 24,50 Nhì
8 Bùi Viết Tiến Nam 12T1 Sinh học 21,00 Nhì
9 Dương Thị Thảo Quỳnh Nữ 12T1 Sinh học 11,00 KK

 

Ea Kar, ngày 29 tháng 01 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Văn Chương