Trang chủ HSG cấp tỉnh Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học...

Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013

123
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾT QUẢ (TẠM THỜI) KỲ THI CHỌN CHỌN HSG TỈNH
NĂM HỌC 2012-2013

TT Môn thi Họ Tên Dân tộc Ngày sinh Điểm thi Xếp giải
1 Toán Bùi Quốc Dũng Kinh 12/10/1995 8.00 KK
2 Toán Chu Trường Đạt Kinh 8/17/1995 8.00 KK
3 Toán Nguyễn Thị Nhị Kinh 8/22/1995 12.50 Ba
4 Toán Vũ Ngọc Thủy Tiên Kinh 4/6/1995 7.50
5 Vật lí Trần Công Cẩn Kinh 11/16/1995 11.50 Ba
6 Vật lí Bùi Minh Đức Kinh 1/25/1995 13.75 Nhì
7 Vật lí Trần Duy Hiền Kinh 8/27/1995 10.00 Ba
8 Vật lí Bùi Huỳnh Thanh Ngân Kinh 8/20/1995 10.50 Ba
9 Vật lí Chu Văn Việt Kinh 2/19/1995 7.25
10 Hóa học Huỳnh Tấn An Kinh 5/4/1995 12.50 Ba
11 Hóa học Bùi Huy Chương Kinh 8/13/1995 11.00 KK
12 Hóa học Nguyễn Quốc Khánh Kinh 9/4/1995 13.00 Ba
13 Hóa học Trần Hoàng Lân Kinh 1/17/1995 12.25 KK
14 Hóa học Nguyễn Minh Nhật Kinh 3/24/1995 11.75 KK
15 Hóa học Nguyễn Ngọc Quỳnh Kinh 6/12/1995 16.00 Nhì
16 Lịch sử Hồ Thị Mỹ Phượng Kinh 1/20/1994 13.75 Nhì
17 Ngữ văn Phạm Văn Đông Kinh 8/23/1996 9.00
18 Ngữ văn Dương Thị Ngọc Hiếu Kinh 5/4/1995 10.00 KK
19 Ngữ văn Tạ Thị Hồng Kinh 2/9/1996 13.00 Nhì
20 Ngữ văn Hoàng Thanh Lịch Kinh 9/2/1996 11.00 Ba
21 Ngữ văn Nguyễn Thị Lệ Quyên Kinh 9/24/1995 9.50
22 Ngữ văn Võ Thị Tường Vân Kinh 9/30/1996 12.50 Ba