Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 01 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 01 HK1 năm học 2013-2014

29
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Từ ngày 19 đến ngày 25/8/ 2013. Lớp trực: 11T1, 10T1

Những công việc trọng tâm:

–  Ổn định  công tác tổ chức các lớp, công tác nề nếp ;

– Thực hiện nghiêm túc công tác dạy, học ;

 

THỨ /NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 19/8

 

– Chào cờ, sinh hoạt lớp

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Chào cờ, sinh hoạt lớp

 

 

BA – 20/8

 – Dạy học theo thời khóa biểu – Dạy học theo thời khóa biểu

Họp BGH  từ 14 giờ tại phòng hiệu trưởng

 

 

TƯ – 21/8

 

Dạy học theo thời khóa biểu

 

 

Dạy học theo thời khóa biểu

 

NĂM – 22/8

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Họp cốt cán từ tiết 4 tại phòng đoàn

– Dạy học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn từ tiết 4

 

SÁU – 23/8

– Dạy học theo thời khóa biểu

HT,CTCĐ  họp ở BMT

– Dạy học theo thời khóa biểu

HT,CTCĐ  họp ở BMT

 

BẢY – 24/8

Dạy học theo thời khóa biểu

 

   

Dạy học theo thời khóa biểu

 

CN – 25/8

Tập huấn  công tác phòng cháy, chữa  cháy  tại trường từ 8 giờ (Ban chỉ đạo PCCC, đội PCCC 2013-2014, lớp trưởng các lớp)  

 

Chú ý : 

–  GV nhập lịch báo giảng ở phần mềm quản lý học tập và  lên lịch báo giảng ở bảng tin trong ngày thứ 2;

– Trực lãnh dạo:    Cô Toán  thứ  2,7;  Cô Dinh thứ  4,6 ; Thầy Dũng  thứ 3,5.

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                                                       

                                                                                                                     Trần Thanh Minh