Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 02 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 02 HK1 năm học 2013-2014

49
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Từ ngày 26/8 đến ngày 01/9/ 2013. Lớp trực: 11T2, 10T2

Những công việc trọng tâm:

  • Làm tốt công tác vệ sinh trường lớp;
  • Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nề nếp dạy, học;
  • Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

 THỨ/NGÀY

 SÁNG

CHIỀU

 

HAI – 26/8

– Chào cờ, sinh hoạt lớp

– Dạy học theo thời khóa biểu mới

– Dạy học theo thời khóa biểu mới

– Chào cờ, sinh hoạt lớp

BA – 27/8

Dạy học theo thời khóa biểuDạy học theo thời khóa biểu

TƯ – 28/8

Dạy học theo thời khóa biểu– Dạy học theo thời khóa biểu

Họp BGH, Đảng ủy từ 14 giờ tại phòng hiệu trưởng

NĂM – 29/8

– Dạy học theo thời khóa biểu

Họp cốt cán từ tiết 4 tại phòng đoàn

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Sinh hoạt tổ chuyên môn từ tiết 4

SÁU – 30/8

Dạy học theo thời khóa biểuDạy học theo thời khóa biểu

BẢY – 31/8

Dạy học theo thời khóa biểu

Dạy học theo thời khóa biểu

CN – 01/9

Chú ý :

–  Việc nhập lịch báo giảng GV thực hiện theo theo từng tuần;

–  Sổ điểm GV tự in trong phần mềm quản lý nhà trường;

–  Khắc  phục các tồn tại (Hồ sơ, giáo án; bỏ tiết, vào chậm;  chưa lên lịch báo giảng hoặc lên chậm so với quy định,…);

–  Thực  hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

– Ngày 02 -9 ( Thứ 2 tuần 3) : Toàn trường nghỉ dạy và học

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh