Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 09 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 09 HK1 năm học 2013-2014

24
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/ 2013. Lớp trực: 11T9, 10T9

Những công việc trọng tâm:

  • GVCN tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện nội quy học sinh;
  • Chuẩn bị hội nghị CNVC;
  • Chuẩn bị cho các hội thi: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Thi vào 20/10 tại nhà văn hóa huyện Eakar), Thanh niên với pháp  luật (Thi tại nhà văn hóa Huyện Eakar vào ngày 25/10);
  • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nề nếp dạy, học (Chính khóa và ôn tập);
  • Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (Chọn đội tuyển dự  thi cấp Quốc Gia  tổ chức vào ngày 24, 25 tháng 10).

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

 CHIỀU

 

HAI – 14/10

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Chào cờ, sinh hoạt

BA – 15/10

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

TƯ – 16/10

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

Họp Đảng ủy, BGH từ 15 giờ 45’

NĂM – 17/10

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

Họp liên tịch từ 15 giờ

SÁU – 18/10

–  Dạy học theo thời khóa biểu

Họp xét kỷ luật học sinh (Thành phần theo quyết định)

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

BẢY – 19/10

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

CN – 20/10

Tham gia hội thi: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tham gia hội thi: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chú ý : 

  • Tiết  chào cờ chiều thứ 2 kết hợp với công an huyện tuyên truyền phổ biến kiến thức an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn XH;
  • Cô Toán, thầy Chính tham gia thanh tra toàn diện ở huyện Krông  Năng theo QĐ của SGD&ĐT;
  • Tuần 10 họp  tổ chuyên môn tiết 4,5 sáng thứ 2; hội nghị CNVC  sáng thứ 3;
  • Đoàn trường kết hợp với GVCN chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xét kỷ luật học sinh theo quy định.

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                            (đã ký)

                                                                                                                             

                                                                                                                              Trần Thanh Minh