Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 15 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 15 HK1 năm học 2013-2014

32
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Từ ngày 25/11 đến ngày 01/12/ 2013. Lớp trực: 11T2, 10T15

Những công việc trọng tâm:

  • Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày 22/12;
  • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nề nếp dạy, học;
  • Chấm, chọn các đề tài  sáng tạo KH-KT dành cho học sinh.

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI -25/11

–  Chào cờ, sinh hoạt-  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu-  Chào cờ, sinh hoạt

BA – 26/11

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

TƯ – 27/11

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

NĂM – 28/11

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

SÁU – 29/11

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu
BẢY – 30/11 –  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

CN – 01/12

Dạy nghề

Dạy nghề  

 

  Chú ý:  Giáo viên hướng dẫn học sinh viết đề tài sáng tạo khoa học kỹ thuật , hoàn chỉnh đề tài  gửi về cô Toán trước ngày 30-11-2013.

 

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 

 

(đã ký)

                                                                                                                         

                                                                                                                              Trần Thanh Minh