Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 18 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 18 HK I năm học 2012-2013

30
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2012. Lớp trực: 12T4, 10T4

Những công việc trọng tâm:

–  Các cá nhân và các đơn vị tổ rà soát, bổ sung chương trình, điểm số, những môn không thi tập trung giáo viên chủ động hoàn thành kiểm tra học kỳ 1 ;

– Kiểm tra tập trung theo kế hoạch;

– Chào mừng kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân, giao lưu với Huyện đội;

–  Cập nhật đầy đủ ở  phần mềm quản lý nhà trường.

THỨ /NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH
HAI

17/12

–   Chào cờ, sinh hoạt

–   Dạy học theo thời khóa biểu;

–      Dạy học theo thời khóa biểu;

–      Chào cờ, sinh hoạt

Cô Toán
BA

18/12

–   Dạy học theo thời khóa biểu;

–  Họp cơ quan từ 9h30’,

–  Họp liên tịch từ 10h30’

–   Dạy học theo thời khóa biểu; Cô Toán

19/12

–   Kiểm tra học kỳ khối 11;

–   Khối 10, K12 tự ôn tập.

–   Kiểm tra học kỳ khối 10;

–   Khối 11, K12 tự ôn tập.

.

Cô Dinh
NĂM

20/12

–   Kiểm tra học kỳ khối 11;

–   Khối 10, K12 tự ôn tập.

–   Kiểm tra học kỳ khối 10;

– Khối 11, K12 tự ôn tập.

Th.Dũng
SÁU

21/12

–   Kiểm tra học kỳ khối 11;

–   Khối 10, K12 tự ôn tập;

–   Giáo lưu với Huyện đội.

–   Kiểm tra học kỳ khối 10;

–   Khối 11, K12 tự ôn tập.

Cô Dinh
BẢY

1212

–   Kiểm tra học kỳ khối 11;

–   Khối 10, K12 tự ôn tập.

–   Kiểm tra học kỳ khối 10;

–  Khối 11, K12 tự ôn tập.

Cô Toán

Chú ý:

1. Các tổ chức, đoàn thể chủ động bố trí thời gian họp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ  theo quy định;

2. GVCN tổ chức học sinh lao động theo kế hoạch;

3. GVCN nhắc nhở học sinh hoàn thành các khoản thu trước lúc kết thúc học kỳ I ( Danh sách nắm qua bộ phận tài vụ của nhà trường).

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Trần Thanh Minh