Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 19 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 19 HK I năm học 2012-2013

58
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2012. Lớp trực: 12T5, 10T5

Những công việc trọng tâm:

– Kiểm tra tập trung , chấm bài, vào điểm.

– GVCN và tập thể lớp dự kiến xếp loại học sinh.

– GV cập nhật đầy đủ dữ liệu ở  phần mềm quản lý nhà trường.

THỨ /NGÀYSÁNGCHIỀUTRỰC BGH
HAI

24/12

– Chào cờ, sinh hoạt

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– Dạy học theo thời khóa biểu;

Chào cờ, sinh hoạt

Cô Toán
BA

25/12

– Kiểm tra học kì I khối 12

– Giáo viên chấm bài, vào điểm máy tính

– Khối 11 nghỉ

– Giáo viên chấm bài, vào điểm máy tính

– Khối 10 nghỉ

Th.Dũng

26/12

– Kiểm tra học kì I khối 12

– Giáo viên chấm bài, vào điểm máy tính

– Khối 11 nghỉ

– Giáo viên chấm bài, vào điểm máy tính

– Khối 10 nghỉ

Cô Dinh
NĂM

27/12

– Kiểm tra học kì I khối 12

– Giáo viên chấm bài, vào điểm máy tính

– Khối 11 nghỉ

– Giáo viên chấm bài, vào điểm máy tính

– Khối 10 nghỉ

Th.Dũng
SÁU

28/12

– Kiểm tra học kì I khối 12

– Giáo viên chấm bài, vào điểm máy tính

– Khối 11 nghỉ

– Giáo viên chấm bài, vào điểm máy tính

– Khối 10 nghỉ

Họp Đảng ủy, BGH từ 13 giờ 30 phút

– Họp cốt cán từ 15 giờ 30 phút

Cô Dinh
BẢY

29/12

Nghỉ tết dương lịch đến hết ngày 01-1-2013Nghỉ tết dương lịch đến hết ngày 01-1-2013

Chú ý:

1. BGH, Thư ký hội đồng, Đoàn trường, Công đoàn, các tổ chuyên môn, tổ VP tập hợp các số liệu chuẩn cho công tác xếp loại cuối học kỳ 1;

2.Yêu cầu GVCN xin góp ý của GV bộ môn, Đoàn trường và BGH về kết quả dự kiến xếp loại hạnh kiểm của học sinh lớp mình CN chậm nhất đến ngày 01/01/2012;

3. GVCN tổ chức học sinh lao động theo kế hoạch;

4. GVCN tiếp tục  nhắc nhở học sinh hoàn thành các khoản thu trước lúc kết thúc học kỳ I (Danh sách nắm qua bộ phận tài vụ của nhà trường)

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh