Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 20 HK II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 20 HK II năm học 2011-2012

31
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 HK II NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 03/01/2012 đến ngày 08/01 năm 2012

Lớp trực : Sáng 11T6; Chiều 10T14

1. Kế hoạch chung

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngày Sáng Chiều Trực BGH
Hai

02/01/2012

Nghỉ bù tết dương lịch Nghỉ bù tết dương lịch Đ/c:

Tiến Dũng

Ba

03/01/2012

– Dạy học bình thường theo TKB (mới)

– Giáo viên chủ nhiệm khối 10 và 11 hoàn thành sổ điểm lớn

– Chấm phúc khảo bài kiểm tra cho học sinh khối 12 (nếu có). Lưu ý: Nếu học sinh muốn phúc khảo bài kiểm tra HK I thì lập danh sách theo lớp ghi rõ họ tên, số báo danh và phòng thi, môn muốn phúc khảo nộp về thầy Tiến Dũng (hạn chót 11h00 ngày 03/01)

– Dạy học bình thường theo TKB (mới)

– Giáo viên chủ nhiệm khối 10 và 11 hoàn thành sổ điểm lớn

Đ/c: Dinh

04/01/2012

– Dạy học bình thường theo TKB

– Giáo viên bộ môn khối 12 vào điểm sổ lớn

– Dạy học bình thường theo TKB

– Giáo viên bộ môn khối 12 vào điểm sổ lớn

Đ/c: Toán
Năm

05/01/2012

– Dạy học bình thường theo TKB

– Giáo viên bộ môn khối 12 vào điểm sổ lớn

– Dạy học bình thường theo TKB

– Giáo viên bộ môn khối 12 hoàn thành việc vào điểm sổ lớn.

Đ/c: Toán
Sáu

06/01/2012

– Toàn trường nghỉ dạy và học

– Giáo viên chủ nhiệm 12 hoàn thành sổ điểm lớn (hạn chót 11h00)

– Toàn trường nghỉ dạy và học

– Kiểm tra chéo hồ sở (thành phần gồm: BGH, tất cả các giáo viên chủ nhiệm)

– Tổng hợp số liệu chuẩn bị cho xếp thi đua HK I

Đ/c:

Tiến Dũng

Bảy

07/01/2012

– Toàn trường nghỉ dạy và học

– Các tổ chuyên môn xếp loại thi đua HK I (nhận mẫu tại phòng văn thư, nộp kết quả về đ/c Dũng trước 11h00)

– Toàn trường nghỉ dạy và học

– Họp xét thi đua học kỳ I (thành phần: BGH, CĐ, Đoàn TN, GVCN)

Đ/c: Dinh
Chủ nhật

08/01/2012

K.T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng