Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 21 HK2 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 21 HK2 năm học 2014-2015

43
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Từ 05/01/2015 đến 11/01/2015

(Lớp trực: 10A6, 12T7)

1. Kế hoạch chung:

  • Giáo viên bộ môn cho kiểm tra thường xuyên đủ số điểm tối thiểu (như bảng thống kê), đồng thời cho kiểm tra bù các điểm kiểm tra định kỳ (thực hiện theo thông tư 58) hoàn thành trước ngày 08/01/2015;
  • Giáo viên dạy ôn tập xem lại bảng tổng hợp số tiết dạy và phản hổi (nếu có sai sót) về cho đ/c Tiến Dũng trước 31/12/2014;
  • Các tổ chuyên môn tổng hợp các hoạt động chuyên môn và báo cáo về cho đ/c Tiến Dũng trước ngày 08/01/2015;
  • Các tổ chuyên môn cần lập kế hoạch hoạt động của học kỳ II và nộp về đ/c Tiến Dũng trước ngày 08/01/2015;
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

Thứ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2

Ngày 05/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB mới – Dạy học bình thường theo TKB mới
Thứ 3

Ngày 06/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 4

Ngày 07/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 5

Ngày 08/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 6

Ngày 09/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 7

Ngày 10/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

– Thi Tiếng Anh trên mạng

– Dạy học bình thường theo TKB

– Thi Tiếng Anh trên mạng

Chủ nhật

Ngày 11/01/2015

– Dạy nghề PT

 

– Dạy nghề PT

 

 

Ea Kar, ngày 05 tháng 01 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương