Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 22 HK2 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 22 HK2 năm học 2014-2015

17
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Từ 12/01/2015 đến 18/01/2015

(Lớp trực: 10A7, 12T8)

1. Kế hoạch chung:

  • Báo cáo kết quả học kỳ I về Sở GD&ĐT;
  • Các tổ chuyên môn tích cực hoàn thành bài dự thi liên môn tích hợp để nộp về Sở trước ngày 24/01/2015;
  • Sinh hoạt cụm chuyên môn theo kế hoạch;
  • GVCN nộp xếp loại hạnh kiểm trước ngày 16/01/2015 về cho đ/c Tiến Dũng;
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

Thứ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2

Ngày 12/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 3

Ngày 13/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 4

Ngày 14/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB

– Các lớp 11 lao động theo kế hoạch

Thứ 5

Ngày 15/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

– Sinh hoạt cụm chuyên môn

– Dạy học bình thường theo TKB

– Sinh hoạt cụm chuyên môn

Thứ 6

Ngày 16/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 7

Ngày 17/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

 

– Dạy học bình thường theo TKB

 

Chủ nhật

Ngày 18/01/2015

– Dạy nghề PT

 

– Dạy nghề PT

 

 

Ea Kar, ngày 12 tháng 01 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương