Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 23 HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 23 HK2 năm học 2013-2014

42
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Từ ngày 10/02 đến ngày 16/02/2014. Lớp trực: 12T11, 10T9

Những công việc trọng tâm:

  • Thực hiện việc dạy và học theo thời khóa biểu;
  • Hướng dẫn hoạt động đoàn TTSP.

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 10/02

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Họp  Đoàn TTSP từ  tiết 3 tại phòng hội đồng

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Chào cờ, sinh hoạt

 

BA – 11/02

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

TƯ – 12/02

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

NĂM – 13/02

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

SÁU – 14/02

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

BẢY – 15/02 –  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

CN – 16/02

 

 

 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 

(đã ký)

 

                                                                                                                         

                                                                                                                              Trần Thanh Minh