Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 23 HK2 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 23 HK2 năm học 2014-2015

26
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Từ 19/01/2015 đến 25/01/2015

(Lớp trực: 10A8, 12T9)

1. Kế hoạch chung:

  • Họp phụ huynh học sinh (lưu ý, GVCN gửi giấy mời, chủ động các loại báo cáo liên quan đến lớp mình phụ trách để triển khai nội dung cuộc họp). Xem thêm kế hoạch chi tiết của ngày chủ nhật;
  • Các tổ chuyên môn tích cực hoàn thành bài dự thi liên môn tích hợp để nộp về Sở trước ngày 24/01/2015;
  • Tiếp tục tăng cường ôn thi học sinh giỏi các cấp, đặc biệt kỳ thi IOM vào ngày 04/02/2015;
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

Thứ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2

Ngày 19/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB mới – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 3

Ngày 20/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

– Họp tại BMT (bỏ phiếu tín nhiệm, Giám đốc và phó GĐ Sở)

– Dạy học bình thường theo TKB

– Các lớp lao động theo kế hoạch

Thứ 4

Ngày 21/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB

 

Thứ 5

Ngày 22/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

 

– Dạy học bình thường theo TKB

 

Thứ 6

Ngày 23/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

– Các tổ chuyên môn họp xếp loại thi đua học kỳ I (tiết 4,5)

– Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 7

Ngày 24/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

 

– Dạy học bình thường theo TKB

– Các tổ chuyên môn hoàn thành bài dự thi liên môn, tích hợp (nộp về đ/c Dinh)

Chủ nhật

Ngày 25/01/2015

– Họp cha mẹ học sinh khối sáng

+ Từ 7h30-9h00 họp GVCN và trưởng ban đại diện của các lớp khối buổi sáng tại phòng hội đồng

+ Từ 9h00 họp cha mẹ học sinh theo đơn vị lớp tại các phòng học của các lớp

– Họp cha mẹ học sinh khối chiều

+ Từ 13h30-15h00 họp GVCN và trưởng ban đại diện của các lớp khối buổi chiều tại phòng hội đồng

+ Từ 15h00 họp cha mẹ học sinh theo đơn vị lớp tại các phòng học của các lớp

 

Ea Kar, ngày 19 tháng 01 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương