Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 24 HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 24 HK2 năm học 2013-2014

33
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2014. Lớp trực: 12T12, 10T10

Những công việc trọng tâm:

  • Triển khai thu học phí học kỳ 2;
  • Thi tìm hiểu an toàn giao thông đối với cán bộ, giáo viên và học sinh khối 10, 11;
  • Triển khai hội thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học.

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 17/02

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Phát động cuộc thi an toàn giao thông…..

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Chào cờ, sinh hoạt

 

BA – 18/02

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

TƯ – 19/02

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

NĂM – 20/02

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

SÁU – 21/02

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

BẢY – 22/02

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

Kết thúc việc nộp bài thi an toàn…

CN – 23/02

Gửi bài thi an toàn… về Sở GD và ĐT

 

 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 

 

(đã ký)

                                                                                                                         

                                                                                                                              Trần Thanh Minh