Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 27 HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 27 HK2 năm học 2013-2014

32
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Từ ngày 10/03 đến ngày 16/03/2014. Lớp trực: 11T01, 10T13

Những công việc trọng tâm:

  • Chấn chỉnh nề nếp dạy học;
  • K12 đăng ký môn ôn tập TN và ĐH;
  • Đẩy mạnh ôn thi học sinh giỏi (hs giỏi tỉnh, hs giỏi 30/4,…);
  • Dự giờ, thăm lớp, các hoạt động chào mừng ngày  26/3 ;
  • Chấm thi sáng kiến kinh nghiệm năm 2013-2014.

 THỨ/NGÀY

 SÁNG

CHIỀU

 

HAI – 10/3

 

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Dạy học theo thời khóa biểu mới

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu mới

–  Chào cờ, sinh hoạt

 

BA – 11/3 –  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

TƯ – 12/3 –  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

NĂM – 13/3 –  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

SÁU – 14/3 –  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

BẢY – 15/3 –  Dạy học theo thời khóa biểu

– Chấm thi sáng kiến kinh nghiệm

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

CN – 16/3

 

 

Chú ý:

  • GVCN k12 hoàn tất danh sách đăng ký môn ôn tập TN và ĐH  gửi về Th.Tiến Dũng trong ngày 10/3;
  • Dự thi chấm sáng kiến kinh nghiệm theo kế hoạch chuyên môn.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh