Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 36 HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 36 HK2 năm học 2013-2014

31
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Từ ngày 12/05 đến ngày 18/05/2014. Lớp trực: 11T10, 10T07

Những công việc trọng tâm:

  • GV thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học trước và sau khi thi học kỳ;          
  • GV chủ động bố trí dạy bù, kiểm tra bố sung;
  • GVCN đôn đốc học sinh hoàn thành các khoản thu nộp theo quy định (Xem danh sách những học sinh chưa nộp ở  phòng KT-TQ);
  • Tiếp tục lao động sạch, đẹp trường lớp.    

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 12/5

 

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  GV chấm bài, vào điểm

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  GV chấm bài, vào điểm

BA – 13/5 –  Dạy học theo thời khóa biểu

–  GV chấm bài, vào điểm

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  GV chấm bài, vào điểm

TƯ – 14/5 –  Dạy học theo thời khóa biểu

(Riêng  tiết 5 nghỉ dạy và học)

–  GV chấm bài, vào điểm

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  GV chấm bài, vào điểm

NĂM – 15/5 –  Dạy học theo thời khóa biểu

–  GV chấm bài, vào điểm

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  GV chấm bài, vào điểm

SÁU – 16/5 –  Dạy học theo thời khóa biểu

–  GV chấm bài, vào điểm

– Hội ý GVCN từ  tiết 5

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  GV hoàn thành vào điểm ở máy, sổ ghi tên ghi điểm , học bạ

BẢY – 17/5

Họp CMHS K12, K11

Họp CMHS K10

CN – 18/5

Chú ý:

  • Lãnh đạo nhà trường kiểm tra và thông báo giáo viên bỏ tiết dạy ở đầu tuần 37;
  • GVCN, Đoàn trường quản lý chặt chẽ học sinh đặc biệt về chấp hành thời gian học tập là cơ sở quan trọng trong việc xếp loại hạnh kiểm của học sinh!

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

                                                                                                                              Trần Thanh Minh