Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 37 HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 37 HK2 năm học 2013-2014

34
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Từ ngày 19/05 đến ngày 25/05/2014. Lớp trực: 11T11, 10T08

Những công việc trọng tâm:

  • GV chủ động bố trí dạy bù  để hoàn thành chương trình năm học;
  • GVCN đôn đốc học sinh hoàn thành các khoản thu nộp theo quy định;
  • Chuẩn bị cho thi tốt nghiệp 12,  tổng kết năm học;
  • Lao động sạch , đẹp trường lớp, sắp xếp phòng thi TN.

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 19/5

 

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Chào cờ, sinh hoạt

BA – 20/5 –  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

– Tập huấn thi tốt nghiệp THPT tại phòng hội đồng (Tiết 1 lớp: 12T1,2,3 ,

Tiết 2 lớp : 12T4,5,6; Tiết 3: 12T7,8,9

Tiết 4 : 12T10,11,12; Tiết 5 : T13,14

TƯ – 21/5 – Dạy học theo thời khóa biểu

Kiểm tra chéo hồ sơ  (BGH, GVCN k10, K11,K12)

–  Họp tổ chuyên môn
NĂM – 22/5 – Họp hội đồng thi đua –         Lao động

–         Họp cơ quan tiết 3,4

SÁU  23/5 –  Tổng kết năm học từ 7 giờ 30’ –         Lao động
BẢY – 24/5

Chuẩn bị cho thi TN 12

Chuẩn bị cho thi TN 12

CN – 26/5

 

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 

 

(đã ký)

                                                                                                                         

                                                                                                                              Trần Thanh Minh