Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 6 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 6 HK I năm học 2012-2013

50
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2012. Lớp trực: 11T6, 10T6

Những công việc trọng tâm:

–   Dạy và học theo thời khóa biểu mới (áp dụng từ thứ 2 ngày 24/9);

–   Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cuối cấp (thi vào  ngày 04/10/2012), Hoàn thành hồ sơ đăng ký  dự thi học sinh giỏi ở Sở GD&ĐT( Học sinh nộp 4 ảnh 3×4);

–   Mở nhạc đầu và cuối buổi (Đoàn trường) , tập thể dục giữa giờ (BGH, GVCN lớp trực, đoàn trường, tổ TD-QP);

–  Lao động sạch  đẹp trường, lớp, tổ chức  hội nghị : CC,VC; Công đoàn, CMHS;

– GVCN quản lý chặt chẽ học sinh (học chính khóa cũng như học thêm) theo điều lệ THPT, nội quy, quy chế của trường, lớp, cùa tổ chức đoàn;

– GVCN Chịu trách nhiệm thông báo lịch họp: của trưởng và phó ban đại diện CMHS vào chiều thứ 5  và  của CMHS vào ngày thứ 7.

THỨ /NGÀYSÁNGCHIỀUTRỰC BGH

HAI

24/9

– Chào cờ, HĐNGLL, SHL

– Dạy học theo thời khóa biểu mới

– Lao động theo kế hoạch

– Dạy học theo thời khóa biểu mới

– Lao động theo kế hoạch

– Chào cờ, HĐNGLL, SHL

– Họp GV CN các lớp có học sinh học thêm tại trường, giáo viên dạy thêm tại trường từ 16 giờ 30 phút tại phòng hội đồng .

Th.Minh

BA

25/9

Dạy học theo thời khóa biểu

– Lao động sạch đẹp trường, lớp

Dạy học theo thời khóa biểu

– Lao động sạch đẹp trường, lớp

Th.Dũng

26/9

Dạy học theo thời khóa biểu (Tiết 5 toàn trường nghỉ dạy và học)

–  Lao động sạch đẹp trường, lớp

Họp ban ĐDCMHS trường từ 7 giờ 30 phút

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Lao động sạch đẹp trường, lớp

Họp BGH  từ  14 giờ 30 phút

Họp liên tịch từ 16 giờ 30 phút (GV bố trí chuyên môn để dự họp đầy đủ, đúng giờ)

Cô Dinh

NĂM

27/9

– Toàn trường nghỉ dạy và học

– Họp các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, tổ công đoàn  từ 7 giờ 15p hút

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Lao động sạch đẹp trường, lớp

– Họp Ban đại diện  CMHS nhà trường  và trưởng, phó ban đại diện CMHS các lớp từ 14 giờ tại phòng hội đồng (Lớp nào chưa có trưởng, phó ban đại diện CMHS thì GVCN xem xét, mời 2 đại diện CMHS tham gia)

Th.Dũng

SÁU

28/9

– Toàn trường nghỉ dạy và học

– Hội nghị CC,VC, hội nghị công đoàn

– Toàn trường nghỉ dạy và học

– Hội nghị CC,VC, hội nghị công đoàn , hội ý GVCN

Cô Dinh
BẢY

29/9

– Toàn trường nghỉ dạy và học

– Họp CMHS khối 11, 12

– Toàn trường nghỉ dạy và học

– Họp CMHS khối 10

Cô Toán
CN

30/9

Thi nghề PT cho học sinh khối 12

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh