Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch nhập điểm thành phần vào máy tính HK2, 2011-2012

Lịch nhập điểm thành phần vào máy tính HK2, 2011-2012

42
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH NHẬP ĐIỂM THÀNH PHẦN HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2011-2012

TT Môn Ngày nhập Ghi chú
1 Thể dục + Quốc phòng 18/04/2012
2 Công nghệ 18/04/2012
3 GDCD 19/04/2012
4 Tin học 19/04/2012
5 Hóa học 20/04/2012
6 Sinh học 20/04/2012
7 Ngữ văn 20/04/2012
8 Tiếng Anh 24/04/2012
9 Địa lý 24/04/2012
10 Vật lý 24/04/2012
11 Toán 25/04/2012
12 Lịch sử 25/04/2012

Lưu ý: Các giáo viên nộp sổ điểm cá nhân hoặc trực tiếp đọc điểm tại phòng đ/c Huyền.

Ea kar, ngày 12 tháng 04 năm 2012

K.T HIỆU TRƯỞNG
P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


NGUYỄN TIẾN DŨNG