Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch nhập điểm thành phần vào máy tính, học kỳ I, 2011-2012

Lịch nhập điểm thành phần vào máy tính, học kỳ I, 2011-2012

30
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH NHẬP ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀO MÁY TÍNH

HỌC KỲ I NĂM 2011-2012

TT Môn Ngày nhập điểm Ghi chú
1 Thể dục Thứ 7 ngày 10 tháng 12 năm 2011
2 Quốc phòng Thứ 7 ngày 10 tháng 12 năm 2011
3 Địa lý Thứ 2 ngày 12 tháng12 năm 2011
4 Lịch sử Thứ 2 ngày 12 tháng12 năm 2011
5 GDCD Thứ 2 ngày 12 tháng12 năm 2011
6 Sinh học Thứ 3 ngày 12 tháng12 năm 2011
7 KTCN Thứ 3 ngày 13 tháng12 năm 2011
8 Vật lý Thứ 3 ngày 13 tháng12 năm 2011
9 KT công nghiệp Thứ 3 ngày 13 tháng12 năm 2011
10 Ngữ văn Thứ 4 ngày 14 tháng12 năm 2011
11 Hóa Thứ 4 ngày 14 tháng12 năm 2011
12 Toán Thứ 5 ngày 15 tháng12 năm 2011
13 Tiếng Anh Thứ 5 ngày 15 tháng12 năm 2012
14 Tin Thứ 5 ngày 15 tháng12 năm 2011

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng