Trang chủ Tin Công đoàn Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Tổ trưởng các Tổ...

Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Tổ trưởng các Tổ công đoàn

814

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC ĐĂK LĂK

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Sô: 09/2011/QĐCĐ-NGT

Ea kar, ngày 30 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

V/v Công nhận Tổ trưởng tổ công đoàn

– Căn cứ Điều 31 Chương V Điều lệ công đoàn Việt Nam;

– Căn cứ biên bản đại hội công đoàn các tổ và biên bản Hội nghị Ban chấp hành ngày 24/09/2011.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận các đồng chí đảm nhiệm chức vụ Tổ trưởng các Tổ công đoàn như sau:

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Dũng Tổ trưởng CĐ – Toán tin
2 Phạm Thị Thương Tổ trưởng CĐ – Ngữ văn
3 Mai Thanh Thắng Tổ trưởng CĐ – Ngoại ngữ
4 Phạm Quang Cảnh Tổ trưởng CĐ – Vật lí KTCN
5 Nguyễn Thị Hạnh Tổ trưởng CĐ – Hóa học
6 Nguyễn Hữu Quế Tổ trưởng CĐ – Sử GDCD
7 Bùi Thị Kim Nhung Tổ trưởng CĐ – Sinh KTCN
8 Nguyễn Thị Duyên Tổ trưởng CĐ – Địa
9 Đào Thị Thanh Hà Tổ trưởng CĐ – GDTC
10 Đoàn Thị Như Nguyệt Tổ trưởng tổ văn phòng

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ trưởng, Tổ phó thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều lệ hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Điều 3. Mọi chế độ và quyền hạn của các đồng chí có tên trên được thực hiện kể từ ngày 01/11/2011.

Nơi nhận:

– BT Chi bộ;

– BGH;

– Các tổ công đoàn trường;

– Lưu văn phòng.

T.M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng