Trang chủ Tin Công đoàn Quyết định về việc công nhận ban thanh tra nhân dân ngày...

Quyết định về việc công nhận ban thanh tra nhân dân ngày 22/10/2011

343

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC ĐĂK LĂK

Công đoàn trường THPT Ngô Gia Tự

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Số : 03/QĐ-CĐ Ea kar, ngày 24 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Về việc công nhận ban thanh tra nhân dân

– Căn cứ nghị định 241/HĐBT và điều 13 Nghị định 133/HĐBT;

– Căn cứ biên bản Hội nghị CBCC ngày 22/10/2011 và biên bản bầu bổ sung ban TTND Trường THPT Ngô Gia Tự nhiệm kỳ 2010-2012;

–  Xét biên bản hội nghị Ban Thanh tra ngày 22/10/2011

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận Ban thanh tra Trường THPT Ngô Gia Tự nhiệm kỳ 2010-2012, gồm các đồng chí có tên sau:

  1. Ông: Trần Ngọc Dũng – Trưởng ban
  2. Bà: Phạm Thị Hiếu – P. Trưởng ban
  3. Ông: Nguyễn Thanh Dũng- Ủy viên
  4. Bà:Trần Lệ Nguyễn Lam Phương – Ủy viên
  5. Bà: Nguyễn Thị Hạnh- Ủy viên

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTND được thực hiện theo điều 27 chương III Pháp lệnh Thanh tra quy định.

Điều 3: Ban TTND gồm các đồng chí có tên trên và các ban chuyên đề Công đoàn trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Ban TTND,

– Hiệu trưởng,

– BT Chi bộ,

– Lưu VT.

TM BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng